Volgende stap voor ontwikkeling gebied ten noordoosten van Werkendam

Gemeente Altena heeft een volgende stap gezet om tot een ontwikkeling van het gebied ten noorden en noord-oosten van Werkendam te komen. Op verschillende percelen in het gebied heeft de gemeente een voorkeursrecht gelegd om regie te houden op toekomstige plannen, waarbij de eerste prioriteit ligt op het ontwikkelen van een bedrijventerrein.

 Uit een eerste ruimtelijke verkenning blijkt dat het gebied kansrijk lijkt voor gemeentelijke opgaven en ambities op het gebied van bedrijventerreinen, mobiliteit en woningbouw. Onder andere vanwege de prioriteit voor nieuwe locaties voor bedrijven, is er op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten op verschillende percelen in het gebied rondom de rioolwaterzuiveringsinstallatie voorkeursrecht gevestigd. Dit betekent dat perceeleigenaren bij plannen voor verkoop van hun grond het eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Hiermee wil de gemeente regie houden op mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Eerste prioriteit is bedrijventerrein

Wethouder Hans Tanis: “We hebben een visie om de ambities en opgaven een plek te geven in een mogelijke gebiedsontwikkeling met bedrijventerrein ten noordoosten van Werkendam. Het college en de gemeenteraad vinden het belangrijk om zo snel mogelijk te werken aan capaciteit voor bedrijventerreinen. Met het nemen van deze stap houden we de regie in het gebied om ontwikkelingen in de toekomst mogelijk te maken en dit nu verder uit te werken.”

“Tegelijkertijd beseffen we dat deze stap ook impact heeft op perceeleigenaren en hun omgeving. Het zijn weliswaar plannen die nog lang niet in beton gegoten zijn en waarvan de omvang ook in de uitwerking pas duidelijk wordt. Maar we realiseren ons dat we oog moeten hebben voor de belangen van de inwoners en ondernemers in het gebied.”

Gebiedsvisie

De volgende stap is een verdere uitwerking door het maken van een gebiedsvisie. Hieruit moet duidelijk worden waar het bedrijventerrein het beste kan worden gerealiseerd. Organisaties in en rond het gebied Werkendam zijn gevraagd mee te denken in een klankbordgroep. Het traject kost tijd om uiteindelijk tot de daadwerkelijke ontwikkeling van het gebied te komen. Er volgen momenten waarop de gemeente ook graag van andere inwoners hun mening hoort en hen vraagt mee te denken.

Wonen, werken en ontsluitingsweg

De vorig jaar uitgevoerde ruimtelijke verkenning voor het gebied tussen Sleeuwijksedijk, Schans, Binnenvliet Werkensepolder en de A27 wijst uit dat het gebied passend lijkt voor de functies bedrijven, wonen en een nieuwe ontsluitingsweg. Eerder werd al duidelijk dat er een nieuwe ontsluitingsweg moet komen voor Werkendam en het voor de hand ligt dat deze aan de noordzijde van Werkendam komt. Daarnaast is er ook in de verdere toekomst vraag naar woningbouwlocaties. Ook daar lijkt het gebied kansrijk voor.

Bron (Gemeente Altena)

Foto: Bart Stoutjesdijk

Laatste nieuws

Ondernemersadvisering en coaching

Ondernemersadvisering en coaching

De gemeente Altena is een samenwerking aangegaan met Team West Brabant van Stichting Ondernemersklankbord (OKB) http://www.ondernemersklankbord.nl   OKB helpt al 45 jaar belangeloos en onpartijdig mkb ondernemers en zzp’ers die hulp en advies nodig hebben.    Meer dan...

Lees meer