Richtlijnen uitbreiden terrassen

Van gemeente Altena ontvingen wij onderstaand bericht inzake de nieuwe richtlijnen voor het uitbreiden van de terrassen per 28 april 2021.

Om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter afstand tussen de gasten, kan een uitbreiding van het huidige terras gewenst zijn. In afstemming met de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland
afdeling Altena Biesbosch zijn de volgende richtlijnen opgesteld voor wat betreft het uitbreiden van het huidige terras bij de horeca- inrichtingen:

1. De wet- en regelgeving vanuit de rijksoverheid en de Veiligheidsregio Midden staat boven de hieronder genoemde richtlijnen. Dat wil ook zeggen dat als daar aanleiding toe is, deze
richtlijnen per direct aangepast kunnen worden. Uiteraard worden ondernemers daar dan over geïnformeerd.

2. De ondernemer of groep van ondernemers dient/dienen een plan met situatietekening in via [email protected]. Uit dit plan blijkt hoe het gebruik zal zijn. Eventueel
gaat de gemeente met de ondernemer(s) in gesprek. Het gebruik mag pas plaatsvinden na schriftelijk akkoord van de gemeente. In het geval er meerdere eet- en drinkgelegen in de
omgeving gevestigd zijn, moet er sprake zijn van een gezamenlijk plan. Het omgevingsdialoog is van belang. In het plan moet dus aangegeven zijn wat de resultaten zijn
van het gesprek met de belanghebbenden (bijvoorbeeld de omwonenden en medegebruikers van de parkeerplaats).

3. Het gebruik van extra ruimte staan wij tijdelijk toe vanaf het moment dat de horeca weer open mag tot 31 oktober 2021. De extra ruimte is immers gewenst om horecabezoek veilig
en verantwoord maken. In september 2021 maken we, in overleg met KHN Altena Biesbosch, de afweging of verlenging nodig is.

4. Terrassen zijn voorbehouden aan reguliere horeca. We moeten gezamenlijk voorkomen dat een terras of een gezamenlijk terras neigt naar een evenement.

5. De ondernemer moet aantonen dat hij overleg heeft gehad met degenen bij wie zijn terras aan de gevel staat. Als er gebruik gemaakt wordt van grond van derden moet hier toestemming voor zijn.

6. Naastgelegen panden moeten te allen tijde goed bereikbaar blijven.

7. Bij een aanvraag voor extra ruimtegebruik is geen sprake van een vergunning en er worden geen extra kosten in rekening gebracht door de gemeente Altena.

8. De APV en alle andere relevante wetgeving is altijd van toepassing op de gehele inrichting, dus ook op de tijdelijke uitbreiding.

9. De toegang voor veiligheidsdiensten blijft te allen tijde gegarandeerd. Hiervoor geldt dat er in voetgangersgebied altijd een obstakelvrije strook van ten minste 3,5 meter breed en met
een doorrijhoogte van 4,5 meter vrij blijft. Brandputten en brandkranen blijven bereikbaar.

10. Op terrassen mogen enkel zitplaatsen zijn, er mag geen staand gebruik gemaakt worden van sta- of bartafels.

11. De toegankelijkheid van onze centra voor mensen met een beperking vermindert niet.

12. Op de uitbreiding van horeca-terras mag geen muziek ten gehore gebracht worden. Er mag geen geluidsapparatuur staan en er mag geen live muziek ten gehore gebracht worden zonder ontheffing.

13. De begrenzing van het terras en de looproutes moeten duidelijk zijn. Tafels en stoelen mogen niet buiten deze begrenzing of op looproutes geplaatst worden.

14. Er mogen geen bouwwerken geplaatst worden op het terras.

15. Parasols en terrasheaters zijn toegestaan, mits zij niet verankerd zijn in de grond.

16. Er mag geen verandering aangebracht worden in de in gebruik gegeven grond en er mag geen schade worden aangebracht aan de bestrating.

17. Weekmarkten en evenementen (als deze mogelijke zijn) en werkzaamheden in het openbaar gebied hebben voorrang. Dat betekent dat terrassen hiervoor uiterlijk op de avond voorafgaand, verwijderd moeten worden. Ondernemers worden hiervan op de hoogte gesteld.

18. Er wordt door ondernemers rekening gehouden met standplaatsen. Eventuele verplaatsing hiervan kan in overleg met alle partijen worden toegestaan.

19. Er mag geen terras worden geplaatst op fietsenstallingen, op en om gehandicaptenparkeerplaatsen of in openbaar groen.

20. Bushaltes moeten bereikbaar blijven, fietspaden moeten open blijven en voetgangers moeten doorgang kunnen hebben, met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar.
Fietspaden moeten binnen puntobstakels minimaal 4,2 meter breed zijn (3,5 + 0,7 m) en buiten obstakels 4,8 meter (3,5 + 1,3 m).

21. Er moet rekening gehouden worden met kerkdiensten. Kerkgangers moeten ongestoord doorgang hebben met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar.

22. Op een uitbreiding van terras mogen enkel etens- en drinkwaren verstrekt worden voor gebruik ter plaatse.

23. Terrassen mogen na sluitingstijd blijven staan (behalve als in het ingediende plan anders is afgesproken). Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant om openbare orde en
veiligheid te waarborgen. De burgemeester kan opleggen dat het terras moet worden vastgeketend.

24. In het geval van ondersteunende horeca op niet-horecabestemmingen gelden hun regels ten aanzien van de maximale afmeting van het terras tijdelijk niet. Als het terras zich op
eigen terrein bevindt hoeft geen plan te worden ingediend. Uiteraard gelden de regels in de APV en in het kader van openbare orde en veiligheid en andere relevante wetgeving hier
onverminderd.

25. Op eerste aanwijzing van het college van burgemeester of wethouders, een toezichthouder van de gemeente, politie of brandweer moet de exploitant de in gebruik genomen openbare grond vrij maken.

Laatste nieuws