Brief aan college en de gemeenteraad: Het belang van internationale arbeidskrachten en hun huisvesting in onze gemeente.

Op 9 februari hebben wij in samenwerking met de WMI en ZLTO een brief brief gestuurd aan het college en de gemeenteraad. Vanuit het oog van ‘visie op Werken in Altena’ waarin het grote belang van arbeidsmigranten en hun huisvesting werd opgenomen, geven wij extra aandacht aan dit onderwerp. De gehele brief is onder deze alinea te vinden, in dit bericht.

 Altena, 9 februari 2022 

Geacht college, geachte raad, 

Met belangstelling volgen wij al geruime tijd de ontwikkelingen met betrekking tot het beleid ten aanzien van de huisvesting van internationale arbeidskrachten in de gemeente Altena. 

Wij waren blij dat, na een zorgvuldig proces waar alle mogelijke stakeholders bij betrokken waren, op 2 juni 2020 de Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten van kracht werd. Onze verbazing was echter groot toen de Beleidsregel op 13 juli 2021 werd ingetrokken. 

Inmiddels is er nu al ruim een half jaar sprake van een vacuüm, wat betekent dat 

  • de bedrijfsvoering van diverse ondernemingen in verschillende sectoren in Altena belemmerd wordt, wat economische schade met zich meebrengt; 
  • de in 2020 door het Rijk toegekende subsidie verdampt als er voor het einde van 2022 geen wijzigingsverzoek wordt ingediend. 

De tijd begint te dringen en mede in het licht van de aanstaande vaststelling van de ‘Visie op Werken in Altena’, waarin gelukkig het belang van de arbeidsmigranten en hun huisvesting is opgenomen, vragen wij extra aandacht voor dit thema. De urgentie is hoog. Het is dan ook van groot belang dat er doorgepakt wordt en dat het onderwerp ‘Huisvesting Arbeidsmigranten’ ook richting de verkiezingen op de agenda blijft. 

Er zijn namelijk veel positieve kanten aan de inzet van arbeidsmigranten te noemen: 

✓ Arbeidsmigranten vormen een belangrijke pijler onder de bloeiende economie van Altena. Zonder deze gewaardeerde arbeidskrachten zouden we er heel anders voor staan. 

✓ Het beeld dat arbeidsmigranten per definitie onder erbarmelijke omstandigheden wonen, verdient bijstelling. Wij hebben legio bedrijven die met het verworven SNF- of AKF-keurmerk aantonen dat zij arbeidsmigranten op de juiste manier huisvesten. 

✓ Er is investeringsbereidheid in Altena en er is door ondernemers al veel geld uitgegeven aan planontwikkeling. 

✓ Planontwikkeling door ondernemers geeft lucht op de reguliere woningmarkt. 

✓ Als wij in Altena mooie huisvestingsprojecten kunnen neerzetten, zijn dit ook visitekaartjes voor onze gemeente. 

Kortom: wij hopen dat u, met deze positieve elementen op het netvlies, op voortvarende wijze te werk wilt gaan ten aanzien van kaderstelling en uitvoering. Ook verzoeken wij u het thema ‘Huisvesting Arbeidsmigranten’ nadrukkelijk bij de aanstaande formatie van college en raad te betrekken. 

Vanuit de ondernemers wordt uitgekeken naar het moment dat er daadwerkelijk gerealiseerd kan gaan worden. Er wordt al jaren gepraat over beleidsvorming; het blijven praten over beleidsvorming is belangrijk, maar het daadwerkelijk realiseren kan ook helpen in deze beleidsvorming. 

 

Laatste nieuws